Statutul    arpatia

STATUTUL

ASOCIAȚIEI CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ROMÂNO–MAGHIARĂ CARPATIA

 

actualizat la data de 16 noiembrie 2016

Prezentul Statut, actualizat la data de 16 noiembrie 2016, cuprinde toate modificările succesive adoptate de la constituirea Asociației și până în prezent. Textul prezentului statut nu conține enumerarea membrilor Camerei și membrilor Consiliului Director sau modificarea în structura membrilor, pentru că acestea vor fi înregistrate în registrul intern al Asociației Camera de Comerț și Industrie Româno -Maghiară Carpatia, făcându-se aplicarea regulii adoptate în Adunarea Generală a membrilor din data de 4 aprilie 2013.

 

I. GENERALITĂȚI

Art. 1 Constituire

(1) Persoanele mai sus menționate hotărăsc prin prezenta înființarea unei asociații cu perosnalitate juridică română, fără scop lucrativ (denumită în continuare ”Camera”), în scopul promovării relațiilor economice dintre Ungaria și România. Asociația se constituie și își desfășoară activitatea potrivit dreptului românesc.

(2) Camera va fi recunoscută de către Camera de Comerț și Industrie Maghiară (denumită în continuare ”CCIM”) drept cameră de comerț externă maghiară. Ea își desfășoară activitatea în cooperare cu CIM, din care va face parte ca membru onorific. Convențiile cu CCIM cu privire la recunoaștere precum și cererea de admitere ca membru extraordinar vor fi încheiate respectiv înaintate după constituirea formală a Camerei.

(3) CCIM va acorda sprijin financiar în favoarea Camerei, prin intermediul Ministerului Economiei și Transporturilor pe baza unor sume care vor fi acordate anual.   

 

Art. 2 Denumirea

Camera se va numi “Camera de Comerţ şi Industrie Româno - Maghiară Carpatia” potrivit Dovezii privind existenţa şi disponibilitatea denumirii nr. 40575 emisă de Ministerul Justiţiei din România la 06.03.2006.

 

Art. 3 Sediul

(1) Sediul Camerei este: România, mun. Oradea, str. Sublocotenent Demetriu Teiusanu nr.14, ap 3, jud. Bihor, Oradea, jud. Bihor.

(2) Sediul Camerei poate fi mutat în orice alt loc din ţară prin hotărârea Consiliului Director.

 

Art. 4 Durata Asociaţiei

Camera se constituie pe durată nedeterminată.

 

Art. 5 Scopul și obiectivele

(1) Camera are următoarele scopuri principale:

a) promovarea relaţiilor economice dintre Ungaria şi România

b)  reprezentarea intereselor membrilor Camerei;

c) realizarea de servicii care contribuie la atingerea scopurilor Camerei şi care sunt în concordanţă cu acest scop.

(2) Pentru atingerea acestor scopuri, Camera va desfășura următoarele activități:

a) Acordarea de informaţii şi consultaţii, mai ales elaborarea de expertize, studii de piaţă şi rapoarte;

b) Intermedierea, întreţinerea şi dezvoltarea de relaţii economice între partenerii ambelor state;

c) Iniţierea şi întreţinerea de relații între cercurile  economice interesate ale ambelor state;

d) Protejarea intereselor economice ale partenerilor economici în faţa autorităţilor guvernamentale, autorităţilor administrative şi a altor instituţii române sau maghiare;

e) Culegerea şi difuzarea de informaţii despre climatul economic din Ungaria şi România, precum şi despre despre stadiul şi dezvoltarea problemelor economice şi de politică comercială prin diverse publicaţii (circulare, rapoarte anuale şi alte publicaţii);

f) Organizarea de întruniri cum ar fi spre exemplu seminariile, simpozioanele, discuţiile şi conferinţele de presă precum şi participarea la astfel de întruniri, în măsura în care concordă cu scopurile Camerei;

g) Evidenţierea posibilităţilor de desfacere, achiziţii şi investiţii în ambele state;

h) Acordarea de informaţii privitoare la pregătirea profesională, în măsura în care prezintă importanţă pentru societăţile implicate în raporturile economice dintre cele două state;

i) Intermedierea amiabilă în litigiile dintre cei implicaţi în relaţiile economice bilaterale;

j) Reprezentarea societăţilor de expoziţii şi de promovare economică;

k) Îndeplinirea oricărei alte activităţi permise de lege care serveşte scopurilor descrise la alin.(1);

l) Acordarea de burse;

m) Organizarea de acțiuni caritative.

(3) Camera va susţine şi interesele persoanelor care nu sunt membre ale Asociației, cu condiţia plăţii unor taxe pentru aceste servicii.

(4) Camera îşi desfăşoară activitatea în interesul comun al întreprinzătorilor din ambele ţări. Acest lucru se va exprima şi în organele Camerei.

(5) Camera poate înfiinţa societăţi cu personalitate juridică în scopul îndeplinirii obiectivelor acesteia.

(6) Camera se va abţine de la orice implicare politică. Activitatea ei se circumscrie scopului stabilit.

 

Art. 6 Patrimoniul inițial și finanțarea

(1) Patrimoniul inițial al Camerei este în valoare de 25.000 RON, reprezentând echivalentul a 7147,34 EURO (la un curs de schimb de 1 EURO = 3,4978 RON anunțat de BNR valabil la data de 10.03.2006) și se compune din aporturile persoanelor fondatoare. Patrimoniul inițial va fi vărsat într-un cont al Camerei deschis la Banca OTP Romania S.A.

(2) Membrii fondatori vor contribui în cote egale la constituirea patrimoniului inițial.

(3) Sursele de venit ale camerei:

  1. Cotizațiile de membru ale membrilor;

  2. Dobânzile şi dividendele rezultate investiţiile legale ale sumelor aflate la dispoziţie;

  3. Venituri rezultate din activităţi economice directe;

  4. Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

  5. Donaţii, sponsorizări sau moşteniri (testament);

  6. Surse obţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetul local din ţară sau din străinătate;

  7. Surse obţinute din fonduri europene;

  8. Alte venituri permise de lege, adică: taxe de participare la evenimentele organizate de asociaţie (colocvii, consfătuiri, conferinţe, dezbateri, seminarii, festivaluri, concerte, expoziţii, tabere), bunuri mobile şi imobile transferate asociaţiei de membrii fondatori, venituri obţinute în cadrul programelor organizate de asociaţie, sume obţinute din vânzarea unor bunuri sau drepturi cedate asociaţiei, fonduri obţinute din finanţări interne sau externe;

 (4) De patrimoniul Camerei dispune Consiliul Director. Dreptul de dispoziţie asupra donaţiilor şi altor ajutoare financiare legate de scopul Camerei poate fi exercitat numai în limitele scopului Camerei. Membrii asociaţiei nu au drept de restituire a contribuţiei materiale adusă în Asociaţie.

(5) Patrimoniul Camerei existent la data dizolvării în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi care nu este destinat unor scopuri speciale va fi transmis uneia sau mai multor instituţii având scopuri identice sau asemănătoare sau care urmăresc promovarea relaţiilor economice dintre România şi Ungaria la propunerea CCIM, prin hotărârea Adunării Asociaţilor.

(6) Cotizatia membrilor va fi stabilită de către Consiliul Director.

 

Art. 7 Răspunderea

Pentru obligaţiile asumate Camera răspunde exclusiv cu patrimoniul ei. Răspunderea personală a membrilor Consiliului Director sau a asociaţilor pentru obligaţiile Camerei este exclusă.

 

II. CALITATEA DE MEMBRU

Art.8 Membrii

(1) Camera cuprinde membrii fondatori, membrii prioritari, membrii ordinari şi membrii de onoare.

(2) Membrii fondatori, membrii prioritari şi membri ordinari pot fi persoane fizice, societăţi sau organizaţii de drept public sau privat, cu sau fără personalitate juridică, cu sediul în Ungaria sau România, care sunt implicate în relaţiile economice dintre România şi Ungaria.

(3) Membrii fondatori sunt acele membri, care au participat la înființarea Camerei.

(4) Membrii ordinari sunt cei care după constituirea prezentei Camere solicită şi obţin calitatea de membru al Camerei.

(5) Membrii de onoare pot fi acele persoane fizice, societăţi sau organizaţii de drept public sau privat, cu sau fără personalitate juridică, asociații, fundații care au avut o contribuţie deosebită la promovarea relaţiilor economice româno-maghiare şi a celorlalte obiective ale Camerei. Unei persoane i se poate acorda calitatea de membru de onoare cu votul a 1/3 dintre membrii prezenţi sau reprezentaţi în Adunarea Asociaţilor.

  1. Membrii prioritari sunt acei membrii care obțin calitatea de membru prioritar în cursul aderării. Membrii prioritari au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii fondatori.

 

Art. 9 Dobândirea calității de membru

(1) Cu privire la cererea scrisă de admitere a membrilor ordinari și prioritari decide Consiliul Director.

(2) Calitatea de membru se dobândeşte prin împlinirea simultană a următoarelor condiții:

      a) aprobarea cererii de admitere

(3) Lista membrilor Camerei precum și modificările în structura acestora sunt evidențiate în registrul intern al Camerei.

Art. 10 Încetarea calității de membru

(1) Calitatea de membru încetează prin moartea, excluderea sau dizolvarea unui membru.

(2) Retragerea unui membru din Cameră este posibilă prin trimiterea către Consiliul Director a unei declaraţii de retragere scrise.

(3) Pentru motive întemeiate Consiliul Director poate exclude un membru din asociaţie cu o majoritate de 2/3 din totalul membrilor săi. Motive întemeiate sunt considerate în special o nesocotire gravă a intereselor Camerei sau încălcarea culpabilă a prevederilor din Statut. Excluderea nu dă naştere dreptului la restituirea cotizaţiilor pentru anul în curs sau la patrimoniul Camerei.

 

Art. 11 Drepturile membrilor asociați

(1) Membrii asociaţi au dreptul să participe la Adunările Asociaţilor, să introducă cereri şi să îşi exercite dreptul de vot în condiţiile prevăzute de aliniatul următor.

(2) Fiecare membru fondator, ordinar, prioritar şi de onoare are dreptul la un vot cu ocazia Adunării Asociaților. Persoanele juridice sau asociaţiile de persoane îşi exercită dreptul de vot prin reprezentanţii lor legali.

(3) Dreptul de vot poate fi transmis printr-o împuternicire scrisă unui alt membru. Împuternicirile respective vor fi predate președintelui Consiliului Director cel târziu înaintea şedinţei Adunării Asociaţilor.

(4) Membrii au dreptul de a fi sprijiniţi şi consiliaţi de către Cameră cu privire la toate problemele care se încadrează în limitele scopului ei. În măsura în care aceste servicii implică cheltuieli deosebite Camera va percepe cheltuielile respective, membrilor acordându-li-se facilităţi.

 

Art. 12 Obligaţiile membrilor

(1) Membrii sprijină Camera în atingerea scopurilor ei. Membrii se obligă să respecte Statutul şi să se supună hotărârilor organelor de conducere ale Camerei.

(2) Membrii sunt obligaţi la plata unor cotizaţii anuale stabilită de către Consiliul Director.

 

III. ADUNAREA ASOCIAȚILOR

 

Art. 13 Adunarea Asociaților

Adunarea Asociaţilor este organul suprem al Camerei. La Adunarea Asociaților pot participa membrii Camerei personal sau prin reprezentare. Adunarea Asociaților trebuie convocată cel puțin odată pe an.

 

Art.14

(1) Adunarea Generală a membrilor se întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată pe an și în ședinte extraordinare ori de câte ori este nevoie. În cadrul Adunării Generale deciziile vor fi adoptate prin vot cu majoritate simplă, indiferent de numărul celor prezenți. 

(2) Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel puțin 1/3 din numărul membrilor, cu cel puțin o săptămână înainte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau scrisoare electronică (e-mail).

(3) Adunarea Generală a membrilor este condusă de președintele Asociației.

(4) Adunarea Generală are următoarele atribuții:

            a) stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;

            b) aprobă bugetul de venituri  și cheltuieli și a bilanțului anual;

            c) alege și revocă membrii Consiliului Director;

            d) alege și revocă cenzorul sau comisia de cenzori;

            e) aprobă înființarea de filiale și sucursale;

            f) aprobă schimbarea sediului Asociației;

            g) aprobă modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociatiei;

            h) aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

i) hotărăște cu privire la acordarea calității de membru onorific;

(5) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă, fiecare membru având dreptul la un singur vot, în caz de paritate președintele Asociației decide.

(6) Adunarea Generală poate delega o parte din atribuțiile sale Consiliului Director sau unui anumit membru prin hotărârea adoptată cu majoritate simplă.

 

IV. CONSILIUL DIRECTOR

 

Art. 15 Atribuții

(1) Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociației și coordonează activitatea Asociației în conformitate cu prezentul statut.

(2) Consiliul Director, organ al Asociatiei este responsabil de aplicarea hotărârilor luate de Adunarea Generală a membrilor cu drept de vot. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.

(3) În caz de necesitate se pot constitui funcții în Consiliul Director cu aprobarea Adunării Generale prin majoritate simplă (președinte, vicepreședinte sau vicepreședinți, secretar, etc.).

(4) Președintele conduce Adunarea Generală, Consiliul Director și reprezintă Asociația în relațiile cu terții.

(5) Consiliul Director încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației.

(6) Consiliul Director prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţieiprezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei; 

(7) Consiliul Director poate hotărâ schimbarea sediului și poate împuternicii persoane care pot încheia acte juridice în numele Asociației.

 

Art. 16 Alegerea Președintelui și a Vicepreședinților

(1) Președintele și Vicepreședinții Camerei sunt alese de către Consiliul Director dintre membrii săi cu majoritate simplă pentru un mandat de 3 ani. Numărul vicepreședinților poate fi mărit prin decizia Consiliului Director.

(2) Președintele va fi reprezentantul legal al Asociației, calitatea ce o poate delega integral sau parțial, vicepreședintelui sau unuia dintre vicepreședinți pentru anumite activități pe perioada derulării acestora.

(3) Președintele reprezintă Asociația la nivel local, regional, național și internațional și stabilește ședințele ordinare sau extraordinare ale Consiliului Director, reprezintă Asociația în relațiile cu terții, coordonează Consiliul Director și este responsabil de aplicarea hotărîrilor Adunărilor Generale.

(4) În lipsa președintelui, vicepreședintele execută atribuțiile acestuia. În cazul în care dinte membrii Consiliului Director nu este ales un președinte sau vicepreședinte, membrii Consiliului Director își vor executa atribuțiile de conducere împreună sau vor putea delega aceste atribuții integral sau parțial unuia dintre membrii Consiliului.     

 

V. EXERCIȚIUL FINANCIAR

 

Art. 17 Anul contabil

Anul contabil este anul calendaristic.

 

Art. 18 Cenzorul / Comisia de cenzori

(1) Cenzorului/Comisiei de cenzori îi revine verificarea registrelor, a documentelor contabile precum şi a bilanţului anual

(2) Cenzorul/Comisia de cenzori este ales/aleasă de către Adunarea Asociaţilor pe durată nedeterminată.

(3) Atribuțiile cenzorului se completează prin prevederile OUG 26/2000 și reglementările contabile în vigoare.

 

VI. MODIFICAREA STATUTULUI

 

Art. 19 Modificarea Statutului

(1) La propunerea Consiliului Director sau a cel puţin unei pătrimi dintre membrii cu drept de vot prezentul statut poate fi modificat prin hotărârea Adunării Asociaţilor. Hotărârile de modificare a statutului se adoptă cu o majoritate simplă din membrii prezenţi sau reprezentaţi la Adunarea Asociaților.

(2) Orice alte modificări ale statutului vor fi efectuate conform reglementărilor OUG 26/2000.

 

VII. DIZOLVAREA CAMEREI

 

Art. 20 Dizolvarea Camerei

(1) Asociația se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

c) prin hotărârea Adunării Generale.

(2)Asociaţia se dizolvă de drept prin:

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie; 

d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

(3)Asociatia se dizolvă prin hotărârea judecătorească:

a) când scopul sau acțiunea Asociației au devenit ilicite;

b) când Asociația urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

c) când Asociația a devenit insolvabilă;

d) când realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

e) când Asociația își desfășoară activitatea fără obținerea autorizațiilor prevăzute potrivit legii pentru activitățile care impun aceste autorizații.

(4) Lichidarea Asociației se face în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(5) În cazul lichidării voluntare a Asociației, Adunarea Generală a membrilor, constituită în acest scop, desemnează unul sau mai mulți lichidatori, pentru a realiza activul și achita pasivul.

(6) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

(7) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită de Adunarea Generală a Asociației.

 

VIII. DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 21 Dispoziții finale

(1) Conținutul prezentului statut se completează cu prevederile legale.

(2) Prezentul statut redactat în limba română, în 6 (șase) exemplare a fost adoptată în Adunarea Generală din data de 16.11.2016 și intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Cluj-Napoca.